2010-03-31

නොදැන සිටි උන්ට ෴

AKON SUPAFEST 2010, COLOMBO
Main sponsor – Dialog
Co Sponsors – Cinnamon Grand / Srilankan Airlines / Aqua Fresh water
In association with – Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (www.srilanka.travel)
Media Sponsor – Maharaja Group
        කුඩු කරපල්ලා එකක් නෑර..

1 comment:

Naveen Madhawa said...

කෝ මෙතන ප්ලැටිනම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක? එයා තමයි ප්‍රධාන සංවිධානය කරන්නේ..