2010-03-30

පටන්ගත්තා

යන එන ගමන්, එකතැනක ඉන්න ගමන් ඇහැට පේන දකින දේවල් මට ඕනි විදිහට මට හිතෙන විදිහට පේලි දහයෙන් ලියලා දානවා.

No comments: