2013-02-28

අපිට පිස්සු ඕයි..

බාලචන්ද්‍රන්
ලලිත් කූගන්
මේ කවුද ඕයි...

වර්ජිනිටි,
සංස්කෘතිය,
මල කරුමයක්නෙ ඕයි..

පන්සල්, පල්ලි,
කෝවිල්,
මොකට හැදුවද ඕයි..

හලාල්
බොදු බල සේනා
මුන් මොක්කුද ඕයි..

ඇමති පුත්තු
එස් අයි පුත්තු
තවත් එවුන් ඉන්නවද ඕයි..

මිනිහා,
හරකා, ඌරා,
මුනුත් සත්තුද ඕයි..

මාත්
ඡන්දෙ ඉල්ලනවා ඕයි...

මට තාමත් මේ රටේ
ජීවත් වෙන්න
හිතෙනවා ඕයි..

මට පිස්සු වගේ ඕයි...
වගේ නෙමෙයි ඕයි..
හොඳටම පිස්සු ඕයි..