2010-08-10

මගෙ පුන්චි කාලෙපාවහන් පොඩිත් නැති
සිනිදු සියුමැලි පුන්චි පා පොඩි ඔසවන්
රලු බොරලු ගුරුපාර දිගේ
පොත් පිරුනු සිලි බෑගයත් අතින් අරන්
චුටි සුදු රැලි ගවුම් පොඩියත් ඇදන්
මගේ පුන්චි ඉස්කොලෙට
ගියපු හැටි

මගෙ පුන්චි යාලුවො
ලස්සන සපත්තු බෑග් අරන් එද්දි
චූටි ඇස්වල කදුලු පුරවන් හුල්ලපු හැටි
පන්තියෙ මුල්ලකට වෙලා
ඒ චූටි අහින්සක කෙලිපැටිය පඩම් කරපු හැටි
ඒ මතකයන් පිරුනු මගෙ පුන්චි කාලෙ
මතක් තියෙවි
හැමදාමත්...........

3 comments:

Anonymous said...

Great.....

Anonymous said...

+1 :)

Anonymous said...

niyamai... common sanji..