2011-03-11

වැරදීම..

සීතල රෑක...
උණුසුම් තරු එලියේ
උඹේ අඩවන් වෙච්ච ඇස් දෙකෙන්...
මට ලෝකය පේනන ගන්නකොට...
උඹ කාගෙ කවුද කියලා
මට අමතක වුනා...
අනේ මට සමාවෙයන්..

No comments: